WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

kanun

7103 Sayılı Kanunla Son Üç Aydır İşsiz Sigortalıyı İşe Alınan İşverene Getirilen Yeni Prim Teşviği

7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 42 inci üncü maddesiyle;  ilave istihdam sağlamaya yönelik olarak yeni bir prim teşviki daha sağlanmaktadır.

Bu Teşvikten Yararlanabilmek İçin işçi;

 

 

a) İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmalıdır.

b)  İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla SGK’ya bildirilmemiş olmalıdır.

c) İşçi işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmalıdır.

İşyerinin;

– İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının SPEK tutarı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi

 

primlerinin tamamı tutarında;

– Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde ise, sigortalının asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.

– Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. (Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İş-Kur’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır)

Birinci fıkrada belirtilen bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen işkolları arasından belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

– İşyeri ile ilgili aylık bildirgeler zamanında verilmeli, primler yasal süresinde ödenmeli ve prim borcu olmamalıdır. (Taksitlendirilenler borç sayılmamaktadır)

– Doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması ve benzer nedenlerle bu uygulamadan yararlanmak amacıyla muvazaalı İşlem yapılması halinde bu teşvikler gecikme cezasıyla birlikte geri alınacaktır.

– Yukarıdaki şartların sağlanması kaydıyla kanundaki yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilebilecektir.

– Bu uygulamada Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecektir.

 

            -Bu teşvik hükümleri; ihaleli işlerde çalışanlar, SGDP’ ye tabi çalıştırılanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Bu durumda, 5335 sayılı Kanunun ikinci fıkrasında sayılan; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler) ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50′sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda çalışanlar teşvik kapsamına girmemekte, Bankalar veya katılım bankalarınca yapılan ihaleli temizlik, güvenlik vb işlerde işçi çalıştıranlar ise teşvikten yararlanabilecektir.

-1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında SGK’ da ilk kez dosya açılan işyerleri ve daha önce dosya açıldığı halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya prim belgesi verilmeyen işyerleri, aranılan şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren bu destekten yararlandırılacaktır.

-Yersiz yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

-Bu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır.

-Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

-Bu teşvik hükümleri, 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.  Ancak 2018/Ocak ve Şubat ayları için (geriye yönelik) ek bildirge düzenlenmesi gerektiği düşünülmekle birlikte, bu hususta SGK’nın yayımlayacağı açıklamayı beklemekte yarar görülmektedir.