WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

⌟ SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

  • Tıp mesleğinin icrası sırasında meydana gelen ve tarafları maddi ve manevi olarak sorumluluk altına sokabilecek tıbbi hata ve malpraktis halleriyle ilgili olarak, Özel Sağlık Kurumlarının sorumlulukları, Hekimler ile Yardımcı Sağlık Personelinin ve Paramedikallerin sorumlulukları ve Hasta Hakları ile ilgili konularında uzman sağlık personeli ile birlikte çalışarak, sulh ve arabuluculuk çözümlerinin oluşturulması konusunda  danışmanlık hizmeti ile yazılı ve sözlü görüş vermekte ve davaların takibini yapmaktayız.
  • Doktor ve sağlık kuruluşu aleyhine açılan maddi, manevi tazminat ve rücu davalarında, poliçelerin savunmaya dahil edilmesi, tazminat taleplerinde poliçeden kaynaklanan haklarının etkinleştirilmesi,  sulh ve arabuluculuk çözümlerinin oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti ile yazılı ve sözlü görüş vermekte ve davaların takibini yapmaktayız.
  • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Karşısında Sağlık Hizmeti Sunucularının Danışmanlığı, İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumlarının; Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış Hastaneler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan Tıp Merkezleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden Tıp Merkezleri ve Dal Merkezlerinin, Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Özel Sağlık Kurumlarının; Diyaliz Merkezleri ile Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer Özelleşmiş Tedavi Merkezleri Tanı, Tetkik ve Görüntüleme Merkezleri ile Laboratuvarları, Optisyenlik Müesseseleri, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Tedarikçileri, Kaplıcalar ve Eczanelerin, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri ve SGK ile yapılmış olan sağlık hizmeti satın alım sözleşmeleri çerçevesindeki hak ve yükümlükleri konusunda yazılı veya sözlü görüş sunmaktayız, T.C.Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak denetimler öncesinde denetime hazırlık çalışmalarına yardımcı olmak konularında danışmanlık hizmeti verilmekteyiz.