WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

⌟ SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞVEREN/TAŞERON/İŞVEREN VEKİLİ YÖNÜNDEN BÜROMUZUN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR

 • İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşverenlerin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Sorumlulukları
 • İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili işyeri bildirim işlemleri, alt işveren/taşeron uygulamaları, sigortalı işe giriş, sigortalı işten çıkış, iş kazası ve meslek hastalığı olayları, iş kazası ve meslek hastalıklarında işveren sorumluluğu, prim oranları ve prime esas kazançlarla ilgili işlemler, aylık prim ve hizmet belgesi, eksik gün çalışmalarının belgelendirilmesi işlemleri, istirahatli sigortalılarla ilgili rapor bildirimi, sigorta primlerinin ödenmesi, idari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma işlemleri, işyerinin kurulması, iş sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi, iş sözleşmesinin devamı süresince yerine getirilmesi gerekenler, çalışma kuralları özel olarak düzenlenenler ile ilgili işveren yükümlülükleri ve yükümlülüklere aykırı davranmanın sonuçları, ihbarlı, geçerli ve haklı fesih işlemleri ücretli izin, hastalık izni, mazeret izni ve ücretsiz izin uygulamaları fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma uygulamaları engelli çalıştırma uygulaması ve bu konudaki teşvikler, İş Kanunu gereğince yapılacak bildirimler İş Kanunu gereğince düzenlenmesi gereken belge ve kayıtlar,
 • Daimi işyerleri ile ihaleli işler ve özel bina inşaatlarında, işyeri tescili, alt işverenlik ilişkileri, ilişiksizlik belgesi, asgari işçilik oranlarının belirlenmesi, işçilik oranlarına itiraz ve yargı yoluna başvurma, işyeri kayıtlarının incelenmeye hazırlanması, resen tahakkuk işlemlerine itiraz ve kanun yoluna başvurma ve asgari işçilik uzlaşması,
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere işçi götüren şirketlere iş ve sosyal güvenlik mevzuatı karşısındaki sorumluluklarının yerine getirilmesi, risklerin yönetilmesi ve prim yükü,
 • Yatırım, yaş ve bölgesel teşvikler, getirilen yeniliklerle ilgili uygulama yöntemleri, teşviklerden yararlanma şartları, İş-Kur’a kayıtlı işsizlerin teşvikinde yapılacak uygulama, birden fazla teşvikten yararlanma şartları, şartlar yerine getirildiğinde prim oranının düşürülme yöntemi, ihaleli işlerde istihdam teşviklerinin durumu, alt işvereni olan işletmelerin istihdam teşviklerinde durumu, istihdam teşviki stratejileri,
 • İşyerlerinde iş müfettişi, sosyal güvenlik müfettişi/ denetmeni tarafından yapılacak denetim ve incelemelerde, işyeri kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması ve devam eden süreçte raporlardaki önerilerin yerine getirilmesi,
 • Prim ve idari para cezası borçları,
 • 6183 sayılı Kanun uygulamalarına karşı başvuru yolları,
 • Tecil ve taksitlendirme,
 • Uzlaşma,
 • İşverenlere karşı açılan rücu davaları,
 • İşverenler hakkında açılan icra takipleri, ödeme emirlerinin, haczin ve satışın iptali davaları, zamanaşımı, prim ve diğer alacaklarda Kurumun yaptırımları konusunda bilgilendirme,
 • İş ve sosyal güvenlik mevzuatında işverenlere yönelik çok sayıda yükümlülükler ve bu yükümlüklerin yerine getirilmemesi ya da geç getirilmesi durumunda da idari para cezası, gecikme cezası/ gecikme zammı, teşviklerden yararlanamama, fazla prim ödeme, prim borçlarından sorumluluk, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan ödemelerden sorumlu tutulma gibi ağır yaptırımlar karşısında izlenecek strateji, işyeri kayıtlarının tutulma usulleri, kayıt geçersizliği halleri, kayıtların ibraz süresi, itirazlar ve kanun yolları konularında danışmanlık ve hukuk hizmetleri verilmektedir.

SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BÜROMUZUN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR

 • Hizmet tespiti davaları,
 • İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sigortalıların hakları, geçici iş göremezlik uygulamaları ile tazminat hukuku karşısında haklar,
 • İş kazasının tespiti davaları, iş kazası sonucunda maaş bağlanma işlemleri,
 • İş kazası bildirimleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uygulamaları
 • Tarım bağkur sigortalılığı, muafiyet, tevkifat, borçlanmalar, hizmet satın alımı(ihya),
 • Sigortalıların statü çakışması-4/a,b,c hizmet çakışmaları,
 • Emekli ikramiyesi, itibari hizmet , fiili hizmet tespit davaları, vazife malullüğü,
 • Genel sağlık sigortası tescilleri ve bu sigortalılıktan doğan hakları ile borçları, doğan borçlara itiraz,
 • Her türlü borçlanma işlemleri konusunda başvuru yöntemi, kazanılan hizmetler ve bunların değerlendirilmesi,
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere götürülen işçilerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı karşısındaki hakları,
 • Yabancıların çalışma ve oturma izni süreçleri, sigortalılık …vs durumlarında yazılı ve sözlü olarak görüş bildirilmektedir.

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI YÖNÜNDEN BÜROMUZUN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR

 • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Karşısında Sağlık Hizmeti Sunucularının Danışmanlığı, İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumlarının; Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış Hastaneler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan Tıp Merkezleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden Tıp Merkezleri ve Dal Merkezlerinin, Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Özel Sağlık Kurumlarının; Diyaliz Merkezleri ile Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer Özelleşmiş Tedavi Merkezleri Tanı, Tetkik ve Görüntüleme Merkezleri ile Laboratuvarları, Optisyenlik Müesseseleri, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Tedarikçileri, Kaplıcalar ve Eczanelerin, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri ve SGK ile yapılmış olan sağlık hizmeti satın alım sözleşmeleri çerçevesindeki hak ve yükümlükleri konusunda yazılı veya sözlü görüş sunmaktayız, T.C.Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak denetimler öncesinde denetime hazırlık çalışmalarına yardımcı olmak konularında, çözüm ortaklarımız başmüfettişler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, uzman sağlık personeli, hekimler ve üniversitelerin öğretim görevlileri ile hizmet vermekteyiz.