WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

SAĞLIK PERSONELİNİN FİİLİ HİZMET ZAMMI

1-Genel açıklamalar

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40’ıncı maddesinde “Fiili Hizmet Zammı” konusu düzenlenmiştir. Fiili hizmet zammı, hizmet akdi ve Devlet memuru olarak çalışanlara, belli bir işyeri alanı ve işte/görevde çalışmaları nedeniyle verilen bir hak olup, bu kapsamda çalışanlara erken emeklilik imkanı tanımaktadır ki, kamuoyunca buna “Yıpranma Hakkı” denmektedir.

Bu imkanla; bu kapsamda çalışanların prim ödeme gün sayılarına ekleme ve emeklilik yaşlarından da indirim yapılmakta ve işverenler tarafından bu kapsamda çalışanlar farklı kodla bildirilmekte ve prim ödeme gün sayısına yıllık olarak eklenen süreye göre de işveren tarafından (tamamı işveren hissesi olarak) fazla prim ödenmektedir.

Zira, 5510 sayılı Kanunun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre hizmet akdiyle fiili hizmet zammı kapsamında çalışanlara “60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde bir puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde bir buçuk puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde üç puan ekleneceği ve bu artı primlerin de tamamen işveren hissesi olacağı” öngörülmüştür.

Örneğin, 60 günlük eklemesi olan bir çalışanın malullük, yaşlılık ve ölüm (emeklilik) sigortaları primi (20+1=) yüzde 21 olacaktır. Bunun yüzde 12’si işveren ve yüzde dokuzu da çalışan hissesi şeklinde oluşacaktır.

2-5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesi hükümlerinin sağlık personeli açısından değerlendirilmesi

2.1-1/10/2008 tarihi öncesi ve sonrası

1/10/2008 tarihi öncesinde özellikle radyoloji birimlerinde (doktor ve teknisyen) çalışanlara açısından kamuda çalışanlara fiili hizmet zammı verilmekteyken, özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar bu imkandan yararlanamamaktaydı. 5510 sayılı Kanunla birlikte özel sağlık kuruluşlarında çalışan radyoloji doktorları ve teknisyenleri için de bu fiili hizmet zammı uygulaması getirilmiş ve bunlar için 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde yer alan tablonun 11’inci sırasında yer verilmiştir.

Söz konusu tarihten sonra özel sağlık kuruluşlarında görev yapan radyoloji uzman ve teknisyenlerine, bir yıl için 90 gün fiili hizmet zammı getirildiğinden, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (20+1,50) yüzde 21,5 olarak yatırılmaya başlanmıştır.

Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinin 11’inci sırasında yer alan özel sağlık kuruluşlarında çalışan radyoloji uzman ve teknisyenlerinin işverenlerince “32” numaralı belge türünü kullanmak suretiyle bildirimleri sağlanmaya başlanmıştır.

2.2-3/8/2018 tarihi sonrası

Bilindiği üzere, 3/8/2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası eklenmiş olup, yapılan düzenleme ile insan sağlığı işleriyle uğraşanlara yıpranma payı yani fiili hizmet süresi zammı verilmiştir.

Buna göre, insan sağlığına ilişkin işlerde hizmet akdiyle özel sağlık kuruluşlarında çalışan sigortalılara, insan sağlığı ile ilgili işlerde çalışmak şartıyla bu işlerde geçen sürelerin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenmesi ve söz konusu işlerde en az 3600 gün çalışılması halinde ise toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen prim ödeme gün sayısının yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilmesi öngörülmüştür.

2.2.1-Yararlanma şartları

Yapılan düzenlemeden yararlanmak için Kanunun yayım tarihi olan 3/8/2018 tarihinden itibaren; -İnsan sağlığına ilişkin işlerde 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdi kapsamında,

-İlgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılmak ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde,

çalışma şartları getirilmiştir.

Ayrıca kanunun getirdiği düzenlemeden yararlanmak için sağlık meslek mensubu olmak, işin risklerine maruz kalmak gerekmektedir. Bu nedenle doğrudan işin kontrolü ve denetim görevini üstlenen ve/veya idareci konumunda olan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmadıkları sürece fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacaktır.

Yine, fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak işin riskine maruz kalmadıkları 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri 5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesi kapsamında tanımlanan fiili hizmet zammı hesabında değerlendirilmeyecektir.

2.2.2-İş kolları ve meslek kodları 1219 sayılı Kanun, 6283 sayılı Kanun ve 6197 sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların çalıştıkları işyerlerinin iş kolu kodları Ek-1, meslek kodları ise Ek 2’de sunulan listelerde yer almaktadır.

Ek1’de sunulan listede; insan sağlığına ilişkin işlerde faaliyet gösteren işyerlerinin iş kolu kodları belirlenmiş ve bu iş kolu kodlarına sahip işverenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın, (29), (30), (31) ve (53) numaralı belge türlerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verebilecektir.

Meslek kodlarının yer aldığı Ek 2’deki listede ise 1219, 6283 ve 6197 sayılı kanunlara göre sağlık meslek mensubu sayılanlar için meslek kodları belirlenmiş olup, bu meslek kodları dışında farklı meslek kodları ile fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılmayacaktır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen işe giriş bildirgelerindeki birçok meslek kodu güncel olmayıp, düzeltilmeye muhtaçtır. Ancak, üzere aylık prim ve hizmet Belgesinde yer alan “meslek kodu alanı” zorunlu bir alan değildir. Dolayısıyla bu alan sağlık meslek mensuplarına ilişkin bir kod ile de doldurulacağı gibi boş olarak da geçilebilir. Bu alanın boş olması veya Ek 2’de yer almayan bir meslek koduyla doldurulmaması aylık prim ve hizmet Belgesinin verilmesine engel değildir.

Dolayısıyla, belgenin süresinde verilebilmesi için Ek 2’de yer alan meslek kodları listesinde olmayan bir çalışanın olması durumunda bu alanın boş geçilmesi ve idari para cezasına maruz kalınmaması için aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Zira, bu durumda da meslek kodunun belirtilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan sigortalıların işin riskine maruz kaldıkları süreler ve işin riskine maruz kalmadıkları süreler için farklı aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenerek SGK’ ya bildirim yapılacaktır. İşverenlerce, aynı ayda aynı sigortalı için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiği durumlarda, her iki belgenin düzenlenmesi sırasında da eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecektir.

2.2.3-Azami bildirim süreleri

Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinden, diğer tatil günlerinin bulunmaması durumunda SGK’ya fiili hizmet süresi zammı kapsamında yapılan bildirimler için e-bildirge programında her ay için azami 26 gün hizmet bildirimi kontrolü bulunduğundan, söz konusu belge türleri ile 26 günden fazla hizmet bildirimi yapılamayacaktır.

Buna göre, özel sektör işyerlerinde çalışanlar için 2018 yılı 8 inci aya ait aylık prim ve hizmet belgeleri gönderilirken, 30 gün fiili hizmet süresi zammına kapsamına girilebilecek nitelikte çalışmanın bulunduğu göz önüne alındığında, fiili hizmet süresi zammı gün sayısı 26 gün çalışanlar için (29) numaralı belge türünden (tüm sigorta kollarına tabi çalışıp 60 gün fiili hizmet süresi zammına tabi çalışanlar) azami 26 gün, (01) numaralı belge türünden (yabancı uyruklular da dahil hizmet akdi ile tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar) asgari 4 gün olacak şekilde toplamda 30 gün hizmet bildirilmesi gerekmekte olup, eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecektir.

2.2.4-Fiili hizmet kapsamında olmakla birlikte bildirilemeyecek olanlar

Kısa vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlarla (çırak, staj yapanlar vb…) emeklilik aylığı bağlandıktan sonra, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmayacaktır.

2.2.5-Ay içinde giriş ve çıkışı olanlar

Ay içinde işe girişi ya da işten çıkışı olanlar için fiili hizmet süresi zammına tabi belge türleri ile bildirimi yapılacak azami gün sayısı, sigortalı adına o ay bildirilecek toplam prim ödeme gün sayısının 30’a bölünmesi ile çıkan sonucun 26 ile çarpılmasıyla bulunacaktır. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilecektir. Fiili hizmet süresi zammı dışındaki çalışmalar için de normal belge türleri ile bildirini yapılacaktır. Her bir belge türü için eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçilecektir. Örneğin, sigortalı 20/9/2018 tarihinden itibaren “Tıbbı görüntüleme teknisyeni” olarak göreve başlamıştır. Sigortalının işe girdiği 20/09/2018 tarihinden o ayın son gününe kadar ki sürede toplam prim ödeme gün sayısı 11’dir. Sigortalının çalışmasından dolayı fiili hizmet zammına esas azami gün sayısı (11/30) x 26 = 9,53’dir. Kesirler bir gün kabul edileceği için bulunan gün sayısı 10 olacaktır. Bu nedenle, işveren tarafından sigortalı için, (29) numaralı belge türünden azami 10 gün, (01) numaralı belge türünden asgari 1 gün olmak üzere toplamda 11 gün hizmet bildirilecektir.

2.2.6-Ay içinde kısmi çalışması olanlar

Fiili hizmet kapsamına giren sigortalının ay içinde kısmi çalışması durumunda ise günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, sigortalıların prim ödeme gün sayılarını göstermektedir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmi süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısının, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi sureliyle bulunmaktadır. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilmektedir. İşveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalışmaya dayalı yazılı iş sözleşmesinde taraflar arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise, sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısının haftalık çalışına süresi en az 20 saat kararlaştırılmış sayılarak hesaplanmaktadır. Örneğin “doktor” olarak görev yapan sigortalı; hastane ile yapmış olduğu kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden ayda fiili olarak 80 saat çalışmaktadır. Bu saatinin günlük saatine bölünmesi suretiyle bulunan gün sayısı (100/ 7,5 = 13,33) olup, gün kesirleri bir gün kabul edildiğinden, (29) belge ile 14 gün hizmet bildirimi yapılacaktır.

2.2.7-Sağlık mensubu olmakla birlikte aynı zamanda yıpranma payı daha yüksek olan başka bir fiili hizmet zammına tabi olanlar

İlgili kanunlarına göre, insan sağlığına ilişkin işlerde belirtilen meslek mensuplarından sayılmakla birlikte, yaptığı iş ile ilgili olarak uygulanması gereken fiili hizmet zammı süresinin fazla olması durumunda; fiili hizmet süresi zammı gün sayısı fazla olan bent kapsamında aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gerekmektedir. Örneğin, “Tıbbi (Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” olarak görev yapan sigortalı, her ne kadar insan sağlığına ilişkin işlerde belirtilen meslek mensuplarından sayılsa da yaptığı iş ile ilgili olarak Kanunun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (11) sıra numarasına göre 90 gün fiili hizmet süresi zammına tabi olduğundan sigortalı ile ilgili düzenlenecek belge türü (01) ve (32) olacaktır.

2.2.8-İşkolu listesinde (ek1) olmayıp meslek kodu (ek-2) itibariyle fiili hizmet kapsamında olanlar

İş kolu kodu itibariyle fiili hizmet süresi zammı kapsamında olmadığı halde, çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında sigortalı bildirimi yapması gereken işyerlerinin bu kapsamda tanımlaması yapılması gerekir. Örneğin, “5510- Otel ve Benzer Konaklama Yerleri” iş kolunda tescil edilmiş işyerinin, Kanunun 40’ıncı maddesinde sayılan işyerlerinden olmamasına rağmen sağlık meslek mensubu (Tabip, Hemşire vb.) çalıştırdığını belgelemesi halinde, işyerinin (29), (30), (31) ve (53) belge türlerine tanımlama işlemi yapılacaktır.

2.2.9-Düzeltme işlemlerinde idari para cezaları

Genel uygulama olarak, SGK’ya belge türü ve kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilenlerde, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınmakta, bu nitelikte verilen idari para cezası uygulanmamaktadır.

2.2.10-Fiili hizmet zammı kapsamında olup da işverenlerce bu kapsamda bildirimin yapılmaması

Özel sağlık kuruluşlarında fiili hizmet zammına tabi çalışanın bu kapsamda bildirimi yapılmaz ise, çalışan haklı sebeple iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatını talep edebilir. Ancak bu durumda ihbar tazminatı alamaz.

Hatta, bunun dışında genellikle aradan uzun zaman geçtikten sonra çalışanın fiili hizmet zammına tabi bildiriminin bulunulmadığını öğrenmesi durumunda, konunu şikayet konusu yapılmasıyla, “Beş veya 10 yıllık sürelere ait aylık prim ve hizmet belgelerinin geriye yönelik iptal edilmesi ve bunlar yerine asıl aylık prim ve hizmet belgelerinin yeniden düzenlenmesi” gibi uğraştırıcı bir durumla karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır.

2.2.11-Fiili hizmet zammının çalışana olan katkısı

Daha önce de belirtildiği üzere, fiili hizmet zammı, prim ödeme gün sayılarına ekleme ve emeklilik yaşından da indirim yapılmasıyla emeklilik şartlarını geriye çekmekte ve bu kapsamda çalışanların daha erken emekli olmalarını sağlamaktadır.

Örneğin, 1/1/2019 tarihinde işe başlamış ve fiili hizmet zammı kapsamında olan kadın bir sağlık çalışanının fiili hizmet zammı olmadan emeklilik şartları 7200 gün prim ödeme gün sayısı ve 58 yaş iken, bu kişinin emeklilik tarihine kadar 5400 gün (15 yıl) fiili hizmet kapsamında çalışması durumunda fiili hizmet zamlı emeklilik şartları 6300 gün ve 56 yıl 9 ay yaş olacaktır.

Ek 1 Fiili Hizmet Kapsamındaki İşkolu Kodları

İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ YATILI BAKIM FAALİYETLERİ

86.10 Hastane Hizmetleri

86.21 Genel Hekimlik Uygulama Faaliyetleri

86.22 Uzman Hekimlik ile İlgili Uygulama Rehberi

86.23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri

86.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler

87.10 Hemşirelik yatılı bakını faaliyetleri

87.20 Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri

87.30 Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri

TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN VE ECZACILIĞA İLİŞKİN

MALZEMELERİN İMALATI

21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı

21.20 Eczacılığa ilişkin ilaç

EK 2 Fiili Hizmet Kapsamındaki Meslek Kodları

SIRA NO MESLEK KODU MESLEK AÇIKLAMA

1 2111.1 1 Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi

2 2131.01 Biyokimyager

3 2131.02 Bakteriyolog

4 2131.14 Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

5 2131.15 Anatomist

6 2211.01 Hekim-Pratisyen

7 2211.02 Aile Hekimi

8 2211.03 İşyeri Hekimi

9 2212.02 Tıbbi Biyokimya Uzmanı

10 2212.03 Fizyolog

1 1 2212.04 Tıbbi Patoloji Uzmanı

12 2212.05 Genel Cerrahi Uzmanı

13 2212.06 Diğer Uzman Tıp Doktorları

14 2212.07 Halk Sağlığı Hekimi

15 2212.08 Mütehassıs Cerrah

16 2212.09 Mütehassıs Hekim

17 2212.10 Acil Tıp Uzmanı

18 2212.11 Anestezi Ve Reanimasyon Uzmanı

19 2212.12 Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

20 2212.13 Çocuk Alerji Uzmanı

21 2212.14 Çocuk Cerrahisi Uzmanı

22 2212.15 Çocuk Endokrinoloji Uzmanı

23 2212.16 Çocuk Hastalıkları Uzmanı

24 2212.17 Çocuk Kardiyoloji Uzmanı

25 2212.18 Çocuk Onkolojisi Uzmanı

26 2212.19 Çocuk Üroloji Uzmanı

27 2212.20 Dermatoloji Uzmanı

28 2212.21 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

29 2212.22 Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

30 2212.23 Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı

31 2212.24 Geriatri Uzmanı

32 2212.26 Göğüs Hastalıkları Uzmanı

33 2212.27 Göğüs Cerrahisi Uzmanı

34 2212.28 Göz Hastalıkları Uzmanı

35 2212.29 Hematoloji Uzmanı

36 2212.30 İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı

37 2212.31 Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

38 2212.32 Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı

39 2212.33 Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı

40 2212.34 Medikal Onkoloji Uzmanı

41 2212.35 Nefroloji Uzmanı

42 2212.36 Nöroloji Uzmanı

43 2212.38 Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı

44 2212.39 Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı

45 2212.40 Prevantif Onkoloji Uzmanı

46 2212.41 Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)

47 2212.42 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

48 2212.44 Romatoloji Uzmanı

49 2212.45 Spor Hekimi

50 2212.46 Temel Onkoloji Uzmanı

51 2212.47 Üroloji Uzmanı

52 2212.48 Yeni Doğan Yoğun Bakını Uzmanı (Neonatoloji)

53 2212.49 Yoğun Bakını Uzmanı

54 2212.50 Adli Tıp Uzmanı

55 2212.51 Alerji Uzmanı

56 2212.52 Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı

57 2212.53 Çocuk Psikiyatri Uzmanı

58 2212.54 Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

59 2212.55 Gastroenteroloji Uzmanı

60 2221.01 Diğer Hemşireler

61 2221.02 Halk Sağlığı Hemşiresi

62 2221.03 Hemşire

63 2221.04 Meslek Sağlığı Hemşiresi

64 2221.05 Uzman Hemşire

65 2221.06 Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)

66 2221.08 Hemşire-Ameliyethane

67 2221.09 Hemşire-Klinik

68 2221.10 Başhemşire

69 2221.11 Diyabet Eğitim Hemşiresi

70 2221.12 Hemodiyaliz Hemşiresi

71 2221.13 Enfeksiyon Hemşiresi

72 2221.14 Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi

73 2221.15 Kemoterapi Hemşiresi

74 2221.16 Nütrisyon Hemşiresi

75 2221.17 Poliklinik Hemşiresi

76 2221.18 Rehabilitasyon Hemşiresi

77 2221.19 Stoma Ve Yara Bakını Hemşiresi

78 2221.20 Hemşire (Dişçilik)

79 2221.21 Steriliazyon Hemşiresi (Dişçilik)

80 2221.22 İşyeri Hemşiresi

81 2221.23 Hemşire (Kreş-Ana okuIu)

82 2221.24 Hemşire (Sağlık Ocağı)

83 2221.25 Hemşire (Periodontoloji)

84 2221.26 Yoğun Bakını Hemşiresi

85 2221.27 Acil Hemşiresi

86 2221.28 Çocuk Hemşiresi

87 2221.29 Hemşire (Yenidoğan)

88 2221.30 Hemşire (Kan Alına)

89 2221.32 Sağlık memuru

90 2222.01 Ebe

91 2222.02 Ebe (Sağlık Ocağı)

92 2222.03 Ebe Yardımcısı

93 2261.01 Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)

94 2261.03 Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı

95 2261.04 Diş Hekimi

96 2261.05 Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi

97 2261.06 Endodonti Uzmanı

98 2261.07 Oral Diagnoz Ve Radyoloji Uzmanı

99 2261.08 Ortodonti Uzınanı

100 2261.09 Pedodonti Uzmanı

101 2261.10 Periodontoloji Uzmanı

102 2261.11 Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

103 2262.01 Eczacı

104 2262.02 Eczacı (Ameliyathane)

105 2262.03 Eczacı (Depo ilaç)

106 2262.04 Eczacı (Klinik)

107 2262.05 Eczacı (Majistral)

108 2262.06 Eczacı (Sıhhi Sarf)

109 2262.07 Endüstriyel Eczacı

110 2262.08 Diğer Eczacılar

111 2264.01 Fizyoterapist

112 2264.02 Fizyoterapist-Spor

113 2264.03 Terapist (Rehabilite)

114 2264.04 Ergoterapist

115 2265.01 Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları

116 2265.02 Diyetisyen

117 2265.04 Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)

118 2266.01 Odyolog

1 19 2266.02 Dil ve konuşma terapisti

120 2269.03 Podiatrist/PodoIog

121 2269.04 Osteopat

122 2634.8 Psikolog (Klinik)

123 3119.32 Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcılığı

124 3211.06 Radyoterapi Teknikeri

125 3211.07 Diyaliz Teknikeri

126 3211.10 Perfüzyonist

127 3211.23 Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/RadyoIoji Teknikeri

128 3212.01 Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/Laboratuvar Teknisyeni

129 3212.03 Patoloji Laboratuvar Hizmetleri

130 3213.02 Eczane Hizmetleri Teknikeri

131 3214.01 Diş Protezcisi

132 3214.02 Diş Protez Teknisyeni

133 3214.03 Diş Protez Teknikeri

134 3214.04 Pedodonti Diş Protez Teknikeri

135 3214.05 Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni

136 3214.06 Protez Ve Ortez Teknikeri

137 3214.09 Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni

138 3221.01 Hemşire Yardımcısı

139 3251.04 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

140 3251.05 Ağız ve Diş

141 3255.04 İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri- (Ergoterapi Teknikeri)

142 3255.07 Fizyoterapi Teknikeri

143 3256.02 Elektronörofizyoloji Teknikeri

144 3258.02 Acil Tıp Teknisyeni

145 3259.05 Anestezi Teknisyeni

146 3259.06 Anestezi Teknikeri

147 3256.03 Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri

148 3259.01 Odyometrist