DENEME SÜRESİNDE İHBAR TAZMİNATI

Deneme Süresinde İhbar Tazminatı Olur Mu?

İş Kanununun “Deneme süreli iş sözleşmesi” başlıklı 15.maddesinde;

“Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.
 
Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.”

hükmü bulunmaktadır.

Anılan madde de, deneme süresinin ne kadar olabileceği ve deneme süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ne olacağı düzenlenmektedir.Buna göre, taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulması durumunda deneme süresi en çok iki ay olabilir. Bu deneme süresi, toplu iş sözleşmesi ile dört aya kadar uzatılabilecektir. Ancak, bireysel iş sözleşmelerinde iki aydan fazla bir süre deneme süresi olarak belirlenemeyecektir.

Maddenin ikinci fıkrasında da, “Deneme süresi içinde taraflar, iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır” hükmü yer almaktadır.

Kanunun düzenlemesinde de görüleceği üzere, iş ilişkisinin başlangıcından itibaren her iki ay mutlaka deneme süresi olarak kabul edilmemektedir. Her iş sözleşmesi kendiliğinden deneme süreli değildir. Bu sürenin deneme süresi olduğuna dair iş sözleşmesinde bir düzenleme olmalıdır. Ayrıca, iş sözleşmesi imzalanıp çalışmaya başlandıktan sonra da deneme süresi getirilmesi hukuki değildir.

Deneme süresinin ise en önemli hukuki sonucu, deneme süresi içinde tarafların iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedebilmeleridir. Ancak, kanunun açık hükmünde de belirtildiği üzere, işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. Ancak, belirlenen deneme süresi geçtikten sonra sözleşmenin feshedilmek istenmesi durumunda, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshine ilişkin hükümlere tabi olur.

Eğer, sizin iş sözleşmenizde de deneme süresine ilişkin bir düzenleme varsa ve iş sözleşmeniz bu belirlenen deneme süresi içinde sona erdirilmiş ise, bu durumda yapılan fesih hukuka uygundur ve deneme süresi içinde iş sözleşmesi tazminatsız sona erdirilebilir.

İşçiler ve işverenler en çok tazminat konusunda karşı karşıya gelmektedirler. İşten çıkmak isteyen işçiler ve işçisini işten çıkartmak isteyen işverenin, en çok ihbar ve kıdem tazminatları konusunda  karşı karşıya geldikleri bilinmektedir.

İhbar tazminatı konusunda deneme süresi çok önemlidir, çünkü deneme süresinde işten ayrılmak isteyen işçi yada işçiyi işten çıkartmak isteyen işveren ihbar tazminatı ödemek zorunda değillerdir

İş Kanunu’nda, kıdem tazminatı ve iş güvencesi hükümlerinin aksine, ihbar öneli ve ihbar tazminatı için herhangi bir asgari çalışma şartı aranmamıştır. Bu nedenle, deneme kaydının bulunmadığı hallerde, iş sözleşmesi 1 gün bile sürse en az 2 hafta ihbar öneli / ihbar tazminatı söz konusu olacaktır.Ancak, deneme süresi geçtikten sonra yapılan fesihlerde -doğal olarak- deneme kaydından yararlanılması mümkün değildir.

İhbar tazminatı, işçinin ve işverenin iş kanunundan doğan hakkıdır. Çeşitli sebeplerle işten çıkartılan işçiye çalışma süreleri göz önünde bulundurularak verilen tazminattır. İşveren ve işçi, işten ayrılmadan önce çalışma süresine göre, bildirim sürelerine uymak zorundadır.

İş Kanununa göre işçi veya işveren, hizmet sözleşmesini aşağıda belirtilen bildirim sürelerine uymadan sona erdirirse, bildirim sürelerine ait ücret tutarını ihbar tazminatı olarak öderler. İhbar tazminatı, işçinin hizmet süresine bakılarak hesaplanır. İş Kanunu’na göre ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak süreler şu şekildedir.

– 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta
– 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta
– 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta
– 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.