HİZMET BİLDİRİMLERİ VE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ VE İDARİ PARA CEZASI

HİZMET BİLDİRİMLERİ VE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ

5510 sayılı Kanuna göre çalışanların gün ve kazanç bildirimleri belli sürelere bağlanmıştır.

Buna göre; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için;

 • Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,
 • Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde,

e-Sigorta kanalıyla (internetten) SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek:9’unda yer alan Aylık prim ve Hizmet Belgesiyle SGK’ya gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar SGK’ya e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir.

SGK’ya yapılan bu bildirim sonucu elde edilen bilgilerden, sigortalıların kısa vadede sağlık yardımlarına ve ödeneklere müstehak olup olmadıkları belirlenmekte, uzun vade de emeklilik şartları tespiti yapılmakta ve emeklilik aylıkları hesaplanmaktadır.

Aylık prim ve hizmet belgeleri cari, yani süresinde olanlar e-sigortayla gönderilmek zorundadır. Ancak eğer belge süresinde verilmemişse e- sigorta yoluyla kabul edilmemekte bunlar kağıt ortamında düzenlenerek SGK’ya elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilmektedir.

 

1- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE YER ALAN BİLGİLER

İşveren/alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işverenlerce gönderilecek Aylik Prim ve Hizmet Belgelerinde;

 • İşveren/ alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işverenin adı soyadı/unvanı,
 • İşyerinin adresi,
 • İşyeri telefon numarasını ve e-posta adresi,
 • İşyerinin vergi kimlik numarası veya işverenin T.C. kimlik numarası,
 • Sigortalıların sosyal güvenlik sicil numaraları,
 • Sigortalıların ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadları,
 • Sigortalıların ay içindeki prim ödeme gün sayıları,
 • Sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını, (hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemeler olarak ayrı ayrı)
 • Sigortalıların ay içindeki işe başlama ve işten çıkış tarihleri ile işten çıkış nedenleri,
 • Sigortalıların ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik gün sayısını ve eksik çalışma nedenleri,
 • Sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primleri,
 • APHB’sinin ilişkin olduğu yılı ve ayı,
 • APHB’sinin mahiyeti (asıl, ek veya iptal nitelikte olduğunu),
 • APHB’sinin türü,
 • APHB’sinin varsa düzenlenmesine esas kanun numarasını,
 • APHB’sinin toplam sayfa sayısı,

belirtilmesi zorunludur.

Ayrıca, söz konusu belgenin “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” bölümüne, sigortalıların 11 haneli T.C. kimlik numaraları kaydedilmekte, ancak sigortalıların yabancı uyruklu olması halinde ise, söz konusu bölüme, bu kişiler için İçişleri Bakanlığınca verilecek olan kimlik numarası girilmektedir.

 

2- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE “MAHİYET” KODU

APHB’nin mahiyeti aşağıda belirtilen şekillerde belirlenmektedir.

 • “Asıl”, “Ek” veya “İptal” niteliğinde olabilmektedir.
 • Asıl APHB yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmişse, Ek ve İptal APHB’de kağıt ortamında verilmelidir.
 • Belge verme süresi geçmemişse, daha önce kağıt ortamında verilen belgenin SGK’nın ilgili birimi tarafından silinmesinin sağlanıp, ardından ilgili aya ait APHB e-Sigorta yoluyla gönderilebilmektedir.
 • Asıl APHB verildikten sonra bu belgede kayıtlı sigortalılara ilişkin Ek APHB verilmesi gerektiği durumlarda, öncelikle ek belge verilecek sigortalılara ilişkin asıl belgedeki verilerin iptal edilmesi, akabinde ilgili sigortalılar için ek belge düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Asıl belgede kayıtlı olmayan sigortalı için iptal belgesi düzenlenmeden, ek prim belgesi düzenlenebilecektir.
 • Daha önce gönderilen asıl ve ek nitelikteki belgelerin tümü için iptal belge gönderilse dahi, daha önce tahakkuk etmiş damga vergilerinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Kural olarak aynı döneme ilişkin, aynı belge türü ile yalnızca bir tane asıl nitelikte belge düzenlenebilmektedir. Ancak, aynı belge türü ile farklı kanun numarası veya farklı belge türü ile aynı kanun numarası seçilmesi halinde aynı dönem için birden fazla asıl nitelikte belge girişi yapılabilmektedir.
 • Tahsilatı yapılmış aylara ilişkin yasal süresi içinde iptal nitelikte belge girişi yapılabilmesi için öncelikle SGK’nın ilgili birimiden tahsilatların emanet hesaplara aldırılıp, akabinde iptal nitelikteki belgelerin e-Sigorta ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

3-AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE “DÖNEM”

Esas olarak APHB’leri, çalışma döneminin sona erdiği tarihten (ayın sonundan) itibaren e-Sigorta kanalıyla SGK’ya gönderilebilmektedir.

Ancak, istisnai olarak;

 • Ay içinde işyerinin kapanması,
 • İhale konusu işin tamamlanması,
 • Sigortalının emekliye ayrılması,

gibi nedenlerle gün sayısının belgenin gönderildiği tarihteki gün sayısını aşmamak kaydıyla, çalışma dönemi sona ermeden de e-Sigorta kanalıyla belge SGK’ya gönderilebilmektedir.

 

4- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE “BELGE TÜRÜ”

Bir kısım sigortalılar hakkında tüm sigorta kolları, bir kısım sigortalılar hakkında da bazı sigorta kolları uygulanmaktadır. Ayrıca, aynı işyerinde çalışmakla birlikte, farklı nitelikteki çalışma ve sigortalılar söz konusu olduğundan, farklı belge türü seçilmek suretiyle SGK’ya bildirilmektedir.

SGK farklı sigorta kollarına tabi olan kişilerden, yalnızca tabi oldukları sigorta kollarından prim alınabilmesini sağlamak için belge türüne göre APHB’lerinde ayrıma gidilmiştir.

Belge türleri aşağıda tablolarda halinde gösterilmiştir:

TABLO 1

BELGE TÜRÜSİGORTALILAR
01Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı uyruklu sigortalılar dahil)
02Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar
04Yer Altında Sürekli Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
05Yer Altında Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
06Yer Üstü Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
073308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler
12Geçici 20 nci Maddeye Tabi Olanlar
13Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler
14Libya’da Çalışanlar
19Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular
20İstisna Akdine İstinaden Almanya’ya Götürülen Türk İşçiler
21Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri
22Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Zorunlu Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenciler
23Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar
24Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar
25Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerler
284046 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar
29Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
30İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
31Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
32Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
33İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
34Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
35Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
36İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
37Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
39Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler
41Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar
423308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak Ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar
43Meslek Liselerinde Okumakta İken Veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler İle 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar
44Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar
90İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar
9160 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar
9290 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar

 

TABLO 2

SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ VE PRİM ORAN VE TUTARLARI
1 NOLU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞANLAR (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ♦♦% 9% 11% 20
GSS♦♦♦% 5% 7,5% 12,5
İS♦♦♦♦% 1% 2% 3
2 NOLU BELGE: SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ% 7,5% 22,5% 30
4 NOLU BELGE: YER ALTINDA SÜREKLİ ÇALIŞANLAR
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 14% 23
GSS% 5% 7,5% 12,5
İS% 1% 2% 3
5 NOLU BELGE: YER ALTINDA GRUPLU (MÜNAVEBELİ) ÇALIŞANLAR
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 14% 23
GSS% 5% 7,5% 12,5
İS% 1% 2% 3
6 NOLU BELGE: YERÜSTÜ GRUPLU ÇALIŞANLAR
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 14% 23
GSS% 5% 7,5% 12,5
İS% 1% 2% 3
7 NOLU BELGE: 3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE MESLEKİ İŞLETMELERDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) (PEK: 15 GÜNLÜK ASGARI ÜCRET)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 1% 1
12 NOLU BELGE: GEÇİCİ 20’İNCİ MADDEYE TABİ OLANLAR (SANDIK, ODA, BORSA VE BİRLİK OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
İS% 1% 2% 3
13 NOLU BELGE:    TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYENLER
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 14% 23
GSS% 5% 7,5% 12,5
14 NOLU BELGE:    LİBYA’DA ÇALIŞANLAR (LİBYA İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 11% 20
İS% 1% 2% 3
18 NOLU BELGE:    SADECE MALÜLLÜK, YAŞLILIK, ÖLÜM SİGORTALARINA TABİ OLANLAR
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
MYÖ% 9% 11% 20
19 NOLU BELGE: CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TESİS ATÖLYE VE BENZERİ ÜNİTELERDE ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR (CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
20 NOLU BELGE: İSTİSNA AKDİNE İSTİNADEN ALMANYA’YA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLER (PEK: ASGARI ÜCRETIN IKI KATINDAN AZ OLAMAZ)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 14% 23
GSS% 5% 7,5% 12,5
İS% 1% 2% 3
21 NOLU BELGE TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKELERE GÖTÜRÜLEREK ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİ (YURTDIŞI TOPLULUK İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
GSS% 5% 7,5% 12,5
22 NOLU BELGE: MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ZORUNLU STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLER (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) 
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 1% 1
23 NOLU BELGE: HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
24 NOLU BELGE: HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 14% 23
25 NOLU BELGE: TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLERE KATILAN KURSİYERLER (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 1% 1
GSS % 4,5% 4,5
28 NOLU BELGE: 4046 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
MYÖ % 20% 20
GSS % 12% 12
29 NOLU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 12% 21
GSS% 5% 7,5% 12,5
İS% 1% 2% 3
30 NOLU BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 12% 21
GSS% 5% 7,5% 12,5
31 NOLU BELGE: HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5350-5615-4857-5746-5763-4447
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 12% 21
32 NOLU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 12,5% 21,5
GSS% 5% 7,5% 12,5
İS% 1% 2% 3
33 NOLU BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 12,5% 21,5
GSS% 5% 7,5% 12,5
34 NOLU BELGE: HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 12,5% 21,5
35 NOLU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 14% 23
GSS% 5% 7,5% 12,5
İS% 1% 2% 3
36 NOLU BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 14% 23
GSS% 5% 7,5% 12,5
37 NOLU BELGE: HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
MYÖ% 9% 14% 23
39 NOLU BELGE: BİRLEŞİK KRALLIKTA İKAMET EDENLER VE İŞVİÇRE VATANDAŞI OLANLARDAN UZUN VADELİ SİGORTA KOLUNUN UYGULANMASINI TALEP ETMEYENLER (BİRLEŞİK KRALLIK/İSVİÇRE İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARI5084-5615-5746-4447-4857-5510-5921
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
KVSK % 2% 2
GSS% 5% 7,5% 12,5
İS% 1% 2% 3
41 NOLU BELGE: KAMU İDARELERİNDE İŞ AKDİ ASKIDA OLANLAR (1 VE 3 MAHİYET KODLU İŞYERLERİ SEÇEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
GSS % 12% 12
90 NOLU BELGE: İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR (İTİBARİ HİZMET İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
MYÖ % 20% 20
91 NOLU BELGE: 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ OLANLARDAN İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR (İTİBARİ HİZMET İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
MYÖ % 20% 20
92 NOLU BELGE: 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ OLANLARDAN İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR (İTİBARİ HİZMET İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
SEÇİLEBİLECEK KANUN NUMARALARIKANUN NUMARASI SEÇİLEMEZ
SİGORTA KOLLARISİGORTALI HİSSESİİŞVEREN HİSSESİTOPLAM
MYÖ % 21,5% 21,5
KVSK: Kısa Vadeli Sigorta Kolları

♦♦ MYÖ: Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Kolları

♦♦♦ GSS: Genel Sağlık Sigortası

♦♦♦♦ İP: İşsizlik Primi Sigortası

 

5- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE “KANUN NUMARASI”

Farklı teşvik ve indirimlerden yararlanma şartlarının mevcut olması durumunda, söz konusu teşvik ve indirimlerden Kanunlarda öngörülen oranlarda yararlanabilmesi amacıyla, APHB’nin farklı kanun numaraları seçilmek suretiyle SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “kanun numarası” türleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

SEÇİLECEK KANUN NUMARASITEŞVİK-DESTEKYASAL DAYANAĞI
05084

85084

05615

85615

Kalkınmada Öncelikli/ Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Eksi Olan İllere Yönelik İstihdam Teşviki5084/Md. 4.
14447

84447

64447

44447

24447

 

Genç/Kadın İşçi İstihdamı Teşviki

4447/G.M. 7
05921İlave İstihdam Teşviki4447/G.M. 9
15921İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik İlave İstihdam Teşviki4447/Md. 50
14857

54857

Özürlü İstihdamı Teşviki4857/Md. 30
55225

25225

Kültür Yatırım ve Girişimlerinde İstihdam Teşviki5225/Md. 5
5746Ar-Ge Faaliyetlerinde İstihdam Teşviki5746/Md. 3.
25510Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstihdam Teşviki5510/ Ek Md. 2
5510İşveren Payında 5 Puanlık Prim İndirimi5510/Md. 81
06111Torba Yasayla Getirilen İlave İstihdam Teşviki4447/G.M. 10
16322

26322

Yeni Yatırım Teşviki Prim Desteği5510/Ek Md. 2
6486Yurt Dışına Götürülenlere 5 Puanlık Prim İndirimi5510/Md.81/1-i
46486

56486

66486

 

İlave 6 Puanlık İndirim

5510/Md.81/2
6645İş Başı Eğitimi Tamamlayanların Teşviki4447/G.M. 15
01687İşveren Desteği4447/Md. 17

 

 

6-AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE GÜN SAYILARI VE KAZANÇLAR

 • Sigortalı kazançları türlerine sosyal güvenlik mevzuatına göre değişik olarak değerlendirildiğinden, ay/dönem içinde ücret almaya hak kazanılan süreler “Prim Ödeme Günü” bölümüne, hak ettikleri ücretleri “Prime Esas Kazanç” bölümüne, ay içinde ödenen prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkaklar ise “Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak” bölümüne kaydedilmektedir.
 • Ay veya dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay veya dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.
 • Ay veya dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay veya dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
 • Ay veya dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay veya dönemin kaç gün olduğuna bakılarak yine parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
 • İşe başladığı ay veya dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay veya dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
 • Ay veya dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay veya dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay veya dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.
 • Ay veya dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/veya dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda,  ilgili ay veya dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.
 • Hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.
 • İşverenlerce SGK’ca geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları süreler için SGK’ca geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılar için, işvereni tarafından bu süreler için SGK’ca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödenmesi durumunda, söz konusu sigortalı için prim ödeme gün sayısı tam, istirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının geçici iş göremezlik süresi düşülerek prim ödeme gün sayısı belirlenecektir.
 • Sigortalıların işe başladığı ay veya dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.
 • Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir.
 • Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için de ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, sigortalının durumunu açıklayan kod numarası kaydedilmek zorunluluğu bulunmaktadır.

APHB’lerinde prim ödeme gün sayılarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

 

PRİM ÖDEME GÜN SAYISI DURUMUPRİM ÖDEME GÜN SAYISININ NASIL HESAPLANACAĞI
 

Ay içinde çalışmanın tam olması

Ayın 28, 29, 30, 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 gün üzerinden bildirilecektir.
 

 

Ay içinde işe başlama

•Ayın kalan gün sayısına bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

•Ancak, ayın ilk günü işe başlayan ve ayın sonuna kadar kesintisiz çalışanlar 30 gün üzerinden bildirilecektir.

 

 

Ay içinde işten ayrılma

•İşten ayrıldığı tarihe kadar geçen gün sayısı üzerinden parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

•Ancak, ayın son gününde de çalıştıktan sonra ayrılanlar, ayın diğer günlerinde tam çalışmış olması halinde 30 gün üzerinden bildirilecektir.

 

 

İşe başladığı ay içinde işten ayrılma

•İşe giriş ve işten çıkış tarihleri arasında geçen gün üzerinden parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

•Ancak, ayın ilk günü işe başlayıp son günü de çalıştıktan sonra işten ayrılanlar 30 gün üzerinden bildirilecektir.

      Ay içinde 30 günden az çalışmaİstirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası, grev-lokavt vd.
 

 

 

 

Ay içinde işe girişi-çıkışı yoksa

İlgili aydaki gün sayısından (28, 29, 30,31), ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin: 2012/Şubat ayında 10 gün istirahat kullanan bir kişinin PÖGS  (29-10=)19 gün olacaktır.

Örneğin:2012/Mart ayında 1 gün ücretsiz izin kullanan bir kişinin PÖGS (31-1=)30 gün olacaktır.

 

 

 

 

 

Ay içinde işe girişi veya çıkışı varsa

İlgili aydaki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı ve işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ile ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin; 08/03/2012 tarihinde işe girmiş ve üç gün raporlu ise PÖGS (24-3=) 21 gün olacaktır.

 

 

Geçici iş göremezlik süresince ücret ödenmemesi halinde PÖGS

İlgili aydaki gün sayısından, istirahat süresi çıkartılarak hesaplanacaktır.

Örneğin; 2012/Ocak ayında 5 gün istirahat kullanılmış ve bu süre için ücret de ödenmemiş ise, PÖGS (31-5=)26 gün olacaktır.

Geçici iş göremezlik süresince ücret ödenmesi halinde PÖGSÜcret ödenen istirahat süreleri de dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Örneğin; 2012/Şubat ayında 10 istirahat kullanılmış ve bu süre için ücret ödenmiş ise PÖGS 30 olacaktır.

Hafta tatiline hak kazanılıp kazanmama halinde PÖGS•6 gün çalışmasından dolayı hafta tatiline hak kazanan kişinin PÖGS’nın hesabında hafta tatili de dahil edilecektir.

•Hafta tatiline hak kazanmamış olmasına rağmen hafta tatili için de ücret ödenmiş ise, aynı şekilde hafta tatili PÖGS’na dahil edilecektir.

•Hak kazanılmayan hafta tatili için ücret ödenmemiş ise, puantaj kaydı düzenlenerek PÖGS’na dahil edilmeyecektir.

 

 

7- AY İÇİNDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR

Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50′sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile  10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli olup, bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmamaktaydı.

 

Eksik günlerin SGK’ya bildirimi, yıllardır sosyal güvenlik sisteminde tartışılan bir konu. Esasen sosyal güvenlik bilincinin bu denli gelişmediği ve toplumda önemli bir kayıt dışı çalışmanın olduğu 2000’li yıllarda son derece gerekli ve yararlı bir düzenlemeydi.

 

Ancak, günümüzde artık önemini ve gerekliliğini yitirmiş olmasına rağmen ısrarla uygulanmaya devam etmekteydi. Bu çerçevede, 7103 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle eksik gün bildirimlerinin (Ek-10) ve eki belgelerin SGK’ya verilmesi zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik düzenleme 27/3/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Buna göre; ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilecektir. Sigortalıların 30 günden az çalıştıklarını gösteren eksik gün nedenleri ile bu nedenleri ispatlayan belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, saklanması ve diğer hususlar kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenecektir.

 

Dolayısıyla, 2018/Nisan ve takip eden aylar için çalışan sayısına bakılmaksızın Ek-10 Eksik Gün Bilgi Formu ve dayanağı/eki belgeler SGK’ya verilmeyerek 10 yıllık zamanaşımı dikkate alınarak işyerinde arşivlenerek saklanması gerekmektedir.

 

8-EKSİK GÜN BİLDİRİMİ NEDENLERİ

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir.

Sigortalının eksik çalışma nedenleri SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek: 9’unda yer alan APHB’nin arka sayfasında açıklanmış ve aşağıdaki tabloda da yer verilmiştir:

 

 

KODUEKSİK GÜN NEDENİKODUEKSİK GÜN NEDENİ
01İstirahat13Diğer
03Disiplin cezası15Devamsızlık
04Gözaltına alınma16Fesih tarihinde çalışmamış
05Tutukluluk17Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
06Kısmi istihdam18Kısa çalışma ödeneği
07Puantaj kayıtları19Ücretsiz doğum izni
08Grev20Ücretsiz yol izni
09Lokavt21Diğer ücretsiz izin
10Genel hayatı etkileyen olaylar225434/Ek Md.76,GM.192
11Doğal afetler23Yarım Çalışma Ödeneği
12Birden fazla24Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

 

 

9-EKSİK GÜN BİLDİRİMİNDEN MUAF DURUMLAR

Bazı durumlarda eksik gün nedeni bildirimine gerek bulunmamaktadır:

 • Sigortalının geçici iş göremezlik raporu alması.
 • Sigortalının göz altına alınması veya tutuklanması.
 • Kısa çalışma ödeneği alınması.
 • Grev, lokavt veya doğal afetler.
 • Yarım çalışma ödeneği alarak çalışanlar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmelere istinaden aynı içinde kısmi çalışanlar.
 • Sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerin söz konusu olması.

 

10- İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİNİN BİLDİRİMİ

Sigortalının ay içinde işten ayrılması halinde, işten çıkış tarihi sisteme girildikten sonra, işten ayrılma nedeninin APHB’ne kaydedilmesi gerekmektedir.

İşten ayrılma nedenleri, SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek:9’unda yer alan APHB’nin arka sayfasında açıklanmış ve aşağıdaki tabloda da gösterilmiştir:

 

KODUİŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ
01Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
03Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
04Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
05Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
08Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme
09Malulen emeklilik
10Ölüm
11İş kazası sonucu ölüm
12Askerlik
13Kadın işçinin evlenmesi
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15Toplu işçi çıkarma
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17İşyerinin kapanması
18İşin sona ermesi
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21Statü değişikliği
22Diğer nedenler
23İşçi tarafından  zorunlu nedenle fesih
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih
26Disiplin kurulu kararıyla fesih
27İşveren tarafından zorunluluk nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih
29İşveren tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih
30Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması)
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
324046 sayılı Kanunun 21’inci maddesi gereğince özelleştirme nedeniyle fesih
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesiyle fesih
35OHAL/KHK ile işyerinin kapatılması
36KHK ile kamu görevinden çıkarma

 

        11-İŞTEN ÇIKIŞ KODUNA GÖRE İŞÇİNİN ALABİLECEĞİ HAKLAR

 

İŞTEN ÇIKIŞ KODUKIDEM TAZMİNATIİHBAR TAZMİNATIİŞŞİZLİK PARASI
01-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
02-Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
03-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)Hak Eder
04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi    Hak EderHak EderHak Eder
05-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesiHak EderHak Eder
08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyleHak Eder
09-Malulen emeklilik nedeniyleHak Eder
10-ÖlümHak Eder
11-İş kazası sonucu ölümHak Eder
12-AskerlikHak EderHak Eder
13-Kadın işçinin evlenmesiHak Eder 
14-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanmasıHak Eder
15-Toplu işçi çıkarmaHak EderHak EderHak Eder
16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17-İşyerinin kapanmasıHak EderHak EderHak Eder
18-İşin sona ermesiHak EderHak EderHak Eder
19-Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır)
20-Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması)
21-Statü değişikliği
22-Diğer nedenler
23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesihHak EderHak Eder
24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesihHak EderHak Eder
25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesihHak EderHak Eder
26-Disiplin kurulu kararı ile fesih
27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesihHak EderHak Eder
28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesihHak Eder Hak Eder
29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30-Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesihHak EderHak EderHak Eder
32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesihHak EderHak EderHak Eder
33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshiHak EderHak Eder
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesihHak EderHak EderHak Eder
35-OHAL/KHK ile işyerinin kapatılmasıDüzenleme bulunmamaktadır
36-KHK ile kamu görevinden çıkarmaDüzenleme bulunmamaktadır

 

 

                12- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ

 

Özel ve resmi nitelikteki işyeri işverenleri cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla SGK’ya göndermek zorundadırlar. Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar, SGK’ya e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir.

 

13-AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN BELİRTİLEN SÜRE DIŞINDA VERİLEBİLMESİ

Aşağıda belirtilen durum ve hallerde APHB’leri süresinde verilmiş sayılmaktadır.

 • Toplu iş sözleşmeleri uyarınca geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,
 • Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra istirahatli bulunulan süre için işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin istirahat süresinin sona erdiği tarihi,
 • 4857 sayılı İş Kanununun 21’inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından,
 • Kamu kurumlarında 4/a kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihinden itibaren,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında bulunanlardan hizmet akdi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,
 • Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini,
 • Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilme süresi içinde Türkiye’ye dönmemişse, bu araçlarda çalıştırılan sigortalıya ait aylık prim ve hizmet belgesi, verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ayı geçmemek şartıyla araçların Türkiye’ye dönüş tarihini,

takip eden ay veya dönemden itibaren SGK’ca belirlenen sürelerde, e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecektir.

 

14-AFET DURUMLARINDA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerin, afetin olduğu tarihten afetin olduğu tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları aylık prim ve hizmet belgeleri de dahil diğer belgelerin, afetin meydana geldiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar verilmesi halinde bu belge süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

 

            15- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SONRADAN VERİLMESİ

 • Diğer Kanunlara göre defter tutmakla yükümlü bulunan işveren, alt işveren ve sigortalıyı devir alanlar tarafından 4/a kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, doğruluğu, fiilen yapılan denetimler sonucu veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden anlaşılması hâlinde işleme konulmaktadır. Aylık prim ve hizmet belgesinin fiilen yapılan tespitler sonucunda işleme alınmasında, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla bir yıllık süreye ilişkin olan kısmı dikkate alınmaktadır. Diğer Kanunlara göre defter tutmakla yükümlü olmayan işveren, alt işveren ile sigortalıyı devir alanlar tarafından ikinci fıkrada belirtilen süreler dışında verilen belgeler işleme alınmamaktadır.

 

 • Yasal olarak verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak takip eden üçüncü ayın sonuna kadar SGK’ya verilen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi, aksine bir tespit veya şüpheli bir durum yoksa ve aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde veya aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte SGK’ya verilmiş olması hâlinde, söz konusu belge, ayrıca incelemeye gidilmeksizin işleme alınmaktadır.

 

 • Daha önce SGK’ya belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınmakta ve bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idarİ para cezası uygulanmamaktadır.

 

 • İşyerlerinde;

 

 • • Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu idareleri ile 5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar tarafından düzenlenen belge veya bilgilerden, çalıştığı tespit edildiği hâlde bu çalışmaları SGK’ya bildirilmeyen veya eksik bildirilen,

 

 • • Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine dair belgeleri SGK’ya verilmeyen veya verilen bu belgeler SGK’ca geçerli sayılmayan,

 

sigortalılar ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken, sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesi ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat ile ilgili işveren veya alt işverenden istenmekte ve söz konusu belgeler, yapılan tebligata rağmen verilmediği takdirde SGK’ca resen düzenlenmektedir.

 

16- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER

APHB’lerinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi, yani aylık prim hizmet belgelerinin süresinde SGK’ya gönderilmemesi durumunda; SGK’ca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenler ya da SGK’ca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;

 • Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 1/5’i tutarında,
 • Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında,
 • Ek belgenin SGK’ca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,
 • Belgenin mahkeme kararı, SGK’nın denetim elemanlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları SGK’ya bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.