SGK İle Anlaşması Olmayan Hastanelerin İşgöremezlik Raporlarının Artık Onaylatılmasına Gerek Yok

Sigortalı çalışanlar, hastalık durumunda aldıkları uzun süreli raporların parasını SGK’dan alabiliyorlar. SGK İle Anlaşması Olmayan Hastanelerin İşgöremezlik Raporları için SGK’dan ödemelerin alınma yöntemleri aşağıda açıklanmıştır.

 

İşgöremezlik Raporu Nedir?

İşgöremezlik raporları; çalışanlar hastalandıklarında çalışamadıkları süreleri doktor/hastane onaylı olarak işverene belgeyen, aynı zamanda bu süreler için SGK’dan işgöremezlik ödeneği alabildikleri raporlardır.

 

Ödenek alınabilmesi için raporun süresine ve niteliğine bakılır. Analık işgöremezlik ve İş Kazası işgöremezlik raporları için süreye bakılmadan raporlu olunan her süre için sigortalıya ödenek ödenirken, bunun dışındaki işgöremezlik raporlarında 2 günü aşan süreler için ödenek verilmemektedir.

 

Raporların üzerinde bazen istirahat raporu, bazen işgöremezlik raporu ifadesi yer almaktadır. İstirahat raporu da, işgöremezlik raporu da aynı anlama gelmektedir. Emekli çalışanlar İş Kazası ve Analık İşgöremezliği haricindeki raporları için ödenek alamazlar.

 

Özel Hastane Raporları

 

 

Özel hastane, sağlık kuruluşu, özel klinik fark etmeksizin SGK ile anlaşmalı olarak çalışan işyerlerinin verdiği raporlar için sigortalı çalışana SGK tarafından ödenek sağlanmaktadır. Anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarından alınan raporlardan ödenek alınabilmesi için raporların anlaşmalı hastanelere onaylatılması gerekiyordu. Bu uzun ve zahmetli işlemden 2014 yılından itibaren vazgeçilmiştir.

 

2014 yılında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile İstirahat Raporunu anlaşmalı hastaneye onaylatma şartı ortadan kaldırıldı. Şart yeniden düzenlenerek “İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.” şeklinde uygulamaya konulmuştur. Yapılan düzenleme ile, hastanenin niteliğine göre değil hekime göre raporun ödeneği sağlanacaktır.

 

SGK tarafından 13/08/2014 tarihinde yayımlanan 2014/23 sayılı Genelge’de; Anlaşmasız Sağlık Tesislerince Düzenlenen İstirahat Raporları İçin Onay Şartı Aranmaması düzenlenmiştir.

Hangi Sağlık Kuruluşları İçin Geçerli?

 

Sağlık Bakanlığınca sınıflandırma içinde yer alan,

Artık  SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarındaki istirahat raporu düzenlemeye yetkili hekimler ya da sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen istirahat raporlarının ödenekleri, anlaşmalı hastanelere onaylatılmasına gerek olmadan alınabilecektir.

 

 İşyeri hekimliklerinin Düzenlediği Raporlar

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler,

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları da kapsama dahil edilmiştir.

 

Herhangi bir sağlık tesisine bağlı olmadıklar için özel muayenehane hekimleri tarafından verilen işgöremezlik raporları için ödenek alınamayacaktır. Bu raporların, anlaşmalı ya da anlaşmasız olması fark etmeksizin kapsama giren diğer sağlık kuruluşlarında onaylatılması gerekmektedir.

Anlaşması Olmayan Hastane Raporları Sisteme Nasıl Girilir?

 

Özel sağlık kuruluşu, SGK ile anlaşması olmasa dahi, elektronik ortamda E-Ödenek programı üzerinden raporu Kuruma bildirebiliyor. Bu sitem üzerinden rapor gönderimi için yetki alınması gerekmektedir. Yetki, sağlık hizmet sunucusu hekimlerince Sosyal Güvenlik Merkezlerinden talep edilebilmektedir.

 

SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşu hekimi tarafından “Harcama Belgeleri Yönetmeliği” ekinde yer alan matbu Geçici İş Göremezlik Belgesinde yer alan bilgilerin eksiksiz olarak istirahat raporlarına işlenmesi halinde söz konusu raporlar geçerli sayılacaktır.

 

Anlaşması olmayan raporlarda SGK vizite ekranına düşer. Diğer tüm raporlarda olduğu gibi kontrol ettiğinizde raporu sistemde göremediyseniz, her ihtimale karşı mutlaka vizite ekranından manuel olarak da  raporun girişinin yapılması gerekmektedir.02/01/2018