WeCreativez WhatsApp Support
Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?

firuzan@firuzankokten.av.tr     0 232 484 66 91

Tag : SGK

İFLASIN ERTELENDİĞİ/ KAYYUM ATANILAN DÖNEMDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN PRİM BORCUNDAN SORUMLULUĞU

Mülga 506 sayılı Kanun’un 80. maddesindeki;

“Sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşların tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri mesul muhasip, sayman ile tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri kuruma karşı, işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.”

düzenlemesi ve 5510 sayılı Kanunun 88. maddesindeki;

“Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kumlu üyeleri de dahil olmak üzere üs düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.”

düzenlemesi; müteselsil sorumluluk hükmü içermektedir. Söz konusu hükümlere göre; sigorta primlerini (fer’ileri ile) yasal süresi içerisinde tahakkuk ve tediye etmeyen tüzel kişiliği haiz işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri; işbu prim borcundan dolayı Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır.

Ancak bu sorumluluğun; “haklı sebep olmaksızın” ödememe hali ile sınırlı olduğu açıkça belirtilmiş olup; özel nitelikteki tüzel kişilerin üst düzey yönetici ve yetkilileri yönünden primlerin ödenememesi haklı bir neden sonucu ise prim borcundan ötürü şahsen sorumlu tutulamazlar. Diğer bir anlatımla şirketin prim borcundan müteselsilen sorumlu olan üst düzeydeki yönetici ve yetkilileri, borcun haklı nedenle ödenemediği savunmasında bulunabilirler ve haklı nedenin varlığı halinde, prim borcundan dolayı Kuruma karşı işverenle birlikte müteselsilen sorumlu tutulamazlar.

Haklı nedenlerin neler olduğu konusunda yukarıda belirtilen Kanunlarda bir açıklık bulunmamaktadır. Bu boşluğun uygun düştükçe diğer Kanunlardaki düzenlemelerden yararlanılmak ve bilhassa Sosyal Güvenlik ilkeleri ve davalı Kurumun haklan göz önünde tutulmak suretiyle doldurulması gerekmektedir, Burada, Anonim Şirket temsilcilerinin sorumlu olduğu borcu yerine getirmemesini çekilmez derecede güçleştiren veya imkânsız kılan objektif bir sebebin bulunması gerekir.

Müteselsil borçlulukta alacaklı, alacağının tamamım veya bir kısmını karşısındaki borçlulardan dilediği birinden isteyebilmek imkânına sahip bulunduğu gibi, borçlular da alacaklıya karşı borç sona erinceye kadar hep birlikte sorumlu olmakta devam ederler. Borçlulardan birinin borç ödemeden aciz haline düşmesinin veya iflas etmesinin alacaklı için herhangi bir tehlikesi yoktur; zira diğer borçlulardan her biri borcun tamamını ifa etmek yükümlülüğü altında bulunmaktadır. Müteselsil borçluluk alacaklıya, borçluların içinden ödeme gücü en yüksek olanı seçerek edimin tamamını ondan isteyebilme yetkisini tanır.

Müteselsil borçlulukta borçlular, alacaklıya karşı, mutlak defi olarak adlandırılan, borcun sebebinden veya konusundan doğan defiler ileri sürebilecekleri gibi (örnek olarak müteselsil borçluluğu doğuran sözleşmenin imkânsızlık, hukuka ve ahlaka aykırılık sebebiyle hükümsüz olduğu; alacaklının fiil ehliyetine sahip bulunmadığı, borcun bütün borçlular bakımından zaman aşımına uğramış olduğu def’iler), her bir borçlu, alacaklı ile arasındaki şahsi ilişkiden kaynaklanan def’ileri de (örneğin alacaklının takibine uğrayan borçlunu ehliyetsizliği; iradesinin fesada uğramış bulunması; borcunun henüz muaccel olması gibi.) ileri sürebilir.

Bu bağlamda; İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesi uyarınca iflasın ertelenmesine karar verilen ya da iflasın ertelenmesi talebi kapsamında malvarlığının korunması için gerekli tedbirler alınan ve kayyum atanan bir şirketten, anılan Kanun’un 179/b maddesindeki “Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz…,” düzenlemesi uyarınca tahsil edilemeyen iflasın ertelendiği döneme ilişkin prim borcunun, üst düzey yöneticiden de müteselsil sorumluluk ilkesi uyarınca tahsil imkânı bulunmamaktadır. Zira söz konusu hüküm ile; iflasın ertelenmesi kurumunun borçlu ve alacaklı kadar kamuyu da koruma amacını gerçekleştirmek amacıyla üst düzey yöneticinin şirketi ilzama ilişkin yetkilerinin tümü ya da bir kısmı kısıtlanmaktadır. Bu durum, iflasın ertelendiği döneme ilişkin prim borcunun ödenmemesinde doğrudan sorumluluğu bulunmayan üst düzey yönetici yönünden “haklı neden” oluşturmaktadır. Ancak, erteleme sürecinden öncesine ilişkin prim borçlan yönünden, borcun ait olduğu ayı takip eden ay sonu itibariyle tahakkuk ve tediye, dolayısıyla da müteselsil sorumluluk gerçekleştiğinden, sonradan şirket yönünden verilen iflasın ertelenmesi kararı üst düzey yöneticinin sorumluluğunu etkilemeyecektir. Bir başka deyişle; iflasın ertelenmesi süreci öncesine ait prim borçları için şirketin iflasının ertelenmesi, üst düzey yönetici yönünden haklı neden oluşturmayacaktır.

Ayrıca, iflasın ertelenmesine ilişkin devam eden yargılama sırasında, borçlu şirket hakkında yapılan icra takiplerinin, ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının tedbiren durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının da sonuç itibariyle yukarıda açıklanan iflasın ertelenmesi işlemleri ve haklı sebep kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği nazara alınmalıdır.

Az İşçi Çalıştıranlar

BORCU YOKTUR YAZISI

Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesi olan  “doğrudan temin” bir ihale usulü sayılmadığından bu yöntemle yapılan alımlarda ve yapım işlerinde SGK’ya bildirim yükümlüğü bulunmadığı gibi hak edişlerin ödenmesi ve kesin teminat iadesi sırasında ilişiksiz belgesi arama yükümlülüğü  de bulunmamaktadır.

Doğrudan temin dışında ihale yolu ile yapılan mal veya hizmet alımı ile yapım işlerinde ise bildirim yükümlülüğünün yanı sıra hak ediş ödemeleri esnasında ve kesin teminat iadesinden ilişiksiz belgesi aranması gerekmektedir. Bu belgelerin aranamaması durumunda, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idari ve cezai işlem yapılır.

Piyasadan hazır halde alınıp satılan mallar için ise ihale alan isteklinin 15 gün içinde SGK’ya bildirilmesi zorunlu değildir. Ancak hak ediş ödemesinden önce mutlaka işverenin, SGK ya prim, idari para cezası ve  bunlara ilişkin borcu bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmekte ve borcunun bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ödenecek hak edişten kesinti yapılması gerekmektedir.

Konuyla ilgili kanuni düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir:

 • 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu

Prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması

MADDE 90- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) İşverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir. İşverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hak edişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Hak edişlerin mahsubu ve ödenmesi ile teminatların prim ve idari para cezası borçlarına karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usul ve esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.

(Değişik dördüncü fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.

Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.) Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından proje ve faaliyetleri karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarına sağlananlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden Kuruma muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunludur. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/43 md.) Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; işverenlerin muaccel prim ve idari para cezası borçları kesilip Kuruma aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlanılabilir. Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.

 • SGK GENELGESİ 2013-41

İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 4/2/2011 tarihli ve 2011-13 sayılı Genelgenin yayımından sonra gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse ünitelerimizce uygulamada yaşanan tereddütlerle ilgili olarak söz konusu Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

7- Doğrudan temin usulüyle yaptırılan işler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun,

“Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı 18 inci maddesinde, idarelerce, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde,

 1. a) Açık ihale usulü,
 2. b) Belli istekliler arasında ihale usulü,
 3. c) Pazarlık usulü,

uygulanacağı öngörüldüğünden, “doğrudan temin usulü”, uygulanacak ihale usullerine ilişkin 18’inci madde içeriğinden çıkartılmıştır.

Buna göre, doğrudan temin usulü ile yapılan mal veya hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili olarak ihale makamlarının söz konusu işi üstlenenleri Kurumumuza bildirme yükümlülüğü, yüklenicinin hak ediş ödemesine esas muaccel borcunun bulunup bulunmadığı hususunu sorgulama yükümlülüğü ve teminat iadesi sırasında Kurumumuzdan alınmış ilişiksizlik belgesini isteme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 4-g) Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal: Projelendirme veya münhasıran bir talep üzerine üretimi yapılmayan malları,

 İhalelerin bildirilmesi

MADDE 5- (1) İdareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden onbeş gün içinde ilgili üniteye bildirmek zorundadır. İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu işler idare tarafından Kuruma bildirilmez.

 Hak edişten kesinti ve mahsup            

 MADDE 6– (8) Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak işi üstlenenlere yapılacak hak ediş ödemelerinden önce, işi üstlenenlerin idari para cezası, prim ve prime ilişkin borcunun olup olmadığı Kuruma yazılı olarak sorulur ve bir aylık süre içinde Kurumca yapılacak bildirime istinaden borcu varsa hakedişinden kesinti yapılır.

Kesin teminatın iadesi

MADDE 7-(10) Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak kesin teminatın iadesinde Kurumca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi aranmaz.

Daha önce SGK İl veya Merkez Müdürlüklerinden manuel olarak alınabilen “SGK Borcu Yoktur” yazısı artık internet ortamında alınabilmektedir.

Ancak bu işlemleri internet üzerinden yapabilmek için öncelikle SGK’nın ilgili birimine başvuru yapılması ve yani internet işlemi için aktivasyon yaptırılması, yani işyerinin bir kullanıcı tanımlanması için işverenlerin “Gerçek Kişi İşverenler”, “Tüzel Kişi İşverenler” ve “Adi Ortaklıklar” olarak başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvurular “e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi” ve “e-Borcu Yoktur Başvuru Formları” doldurularak yapılmakta ve doldurulan belgeler SGK’nın ilgili birimine teslim edilmektedir.

Başvuru ve dolayısıyla aktivasyon yapıldıktan sonra SGK’nın internet sitesindeki “e.sgk.gov.tr/wps/portal/anasayfa” linkinden en üst kısımda yer alan bölümden “İşveren”e linkine girmek gerekmektedir. Açılan sayfanın alt kısmında yapabilecek işlemler yer almakta olup, burada “e-Borcu Yoktur Uygulaması (4/a)” butonunu giriş yapılarak ardından açılan sayfanın sağ tarafında “Uygulamaya Giriş” bölümünde uygulamaya ulaşmak mümkündür. Burada “Kullanıcı Adı, Sistem Şifresi ve İşyeri Şifresi” bilgileri girilip ve “Güvenlik Anahtarı”nda yazan kodu doğrulama alanından sonra “Giriş” butonuyla “SGK Borcu Yoktur Belgesi”ni almak mümkündür.

 

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINA GÖRE KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI VE İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA DURUMU

SGK işten çıkış kodları, çalışanın iş akdinin neden, hangi sebeple ve hangi tarafın isteği ile sonlandırıldığını özetleyen kodlardır. Bu kodlar iş akdinin sonlanmasından sonraki süreçte çalışanın sahip olacağı ya da kaybedeceği hakları da belirlemektedir. Yani işten çıkış kodlarına göre çalışanın, diğer şartları sağlaması durumunda,  kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alıp almayacağı belirlenir. Bu yüzden işten çıkış kodları, iş akdi sona eren her işçi için doğru olarak girilmelidir. Kodun bilerek veya hata sonucu yanlış girilmesi işçinin hak kaybına neden olabileceği gibi işveren için de idari para cezalarına sebep olabilir.

Kısaca kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşının hak edilmesi için asgari koşulları inceledikten sonra işten çıkış kodlarına göre bu bedellerin hak edilişlerine bakalım.

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için:

 1. İşçinin en az bir yıl kıdem süresinin olması gerekir.
 2. İş akdinin belirli nedenlerle sona ermiş olması gerekir. Bunlar
 • İşverenin 4857s. İş Kanunu m.25/2 dışında kalan sebeplerle iş akdini feshetmiş olması
 • İşçinin İş Kanunu m. 24 uyarınca iş akdini feshetmiş olması
 • Erkek işçilerin muvazzaf askerlik nedeniyle iş akdini feshetmiş olmaları
 • Kadın işçilerin evlenme nedeniyle iş akdini feshetmesi
 • Yaşlılık aylığı(emeklilik) veya toptan ödeme almak amacıyla fesih
 • Ölüm nedeniyle fesih

halleridir.

İşçinin ihbar tazminatına hak kazanabilmesi için ise:

 1. Belirsiz süreli iş akdi ile çalışması
 2. Kıdem süresine bağlı olarak hazırlanan 4857 s. İş Kanunu m.17’deki ihbar önellerine uyulmadan iş akdinin feshedilmiş olması gerekir.

İşsizlik maaşı alabilme şartlarına bakarsak da:

 1. Hizmet akdinin 4447 sayılı Kanun’un 51. maddesinde sayılan hallerden biri ile sona ermiş olması,
 2. İşten ayrılmadan önce çalışılan firmada en az 120 günlük sigorta ödemesinin yapılmış olması
 3. Son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası ödemesi yapılmış olmalı
 4. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekir.

Bu şartlar kapsamında işten çıkış kodlarına göre kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşının hak edilip edilmeyeceğini incelediğimizde aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır:

                  İşten Çıkış Kodları   Kıdem Tazminatı   İhbar Tazminatı    İşsizlik Maaşı
01-Deneme süreli iş akdinin işverence feshi
02-Deneme süreli iş akdinin işçi tarafından feshi
03-Belirsiz süreli iş akdinin işçi tarafından feshi(istifa)
04-Belirsiz süreli iş akdinin işverence haklı sebep bildirilmeden feshi+++
05- Belirli süreli iş akdinin sona ermesi++
08- Emeklilik(yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle+
09-Malulen emeklilik nedeniyle+
10-Ölüm+
11- İş kazası sonucu ölüm+
12- Askerlik+
13- Kadın işçinin evlenmesi+
14-Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanmış olması+
15- Toplu işçi çıkarma+++
16-Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması+++
18- İşin sona ermesi++
19-Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa ‘4’ nolu kod kullanılır.)
20-Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
21-Statü değişikliği
22-Diğer nedenler
23-İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih++
24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih++
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih++
26-Disiplin kurulu kararı ile fesih
27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih++

 

28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih++
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih+++
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih+++
33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi++
34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih+++

 

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞVEREN/TAŞERON/İŞVEREN VEKİLİ YÖNÜNDEN BÜROMUZUN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR

 • İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşverenlerin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Sorumlulukları
 • İş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili işyeri bildirim işlemleri, alt işveren/taşeron uygulamaları, sigortalı işe giriş, sigortalı işten çıkış, iş kazası ve meslek hastalığı olayları, iş kazası ve meslek hastalıklarında işveren sorumluluğu, prim oranları ve prime esas kazançlarla ilgili işlemler, aylık prim ve hizmet belgesi, eksik gün çalışmalarının belgelendirilmesi işlemleri, istirahatli sigortalılarla ilgili rapor bildirimi, sigorta primlerinin ödenmesi, idari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma işlemleri, işyerinin kurulması, iş sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi, iş sözleşmesinin devamı süresince yerine getirilmesi gerekenler, çalışma kuralları özel olarak düzenlenenler ile ilgili işveren yükümlülükleri ve yükümlülüklere aykırı davranmanın sonuçları, ihbarlı, geçerli ve haklı fesih işlemleri ücretli izin, hastalık izni, mazeret izni ve ücretsiz izin uygulamaları fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma uygulamaları engelli çalıştırma uygulaması ve bu konudaki teşvikler, İş Kanunu gereğince yapılacak bildirimler İş Kanunu gereğince düzenlenmesi gereken belge ve kayıtlar,
 • Daimi işyerleri ile ihaleli işler ve özel bina inşaatlarında, işyeri tescili, alt işverenlik ilişkileri, ilişiksizlik belgesi, asgari işçilik oranlarının belirlenmesi, işçilik oranlarına itiraz ve yargı yoluna başvurma, işyeri kayıtlarının incelenmeye hazırlanması, resen tahakkuk işlemlerine itiraz ve kanun yoluna başvurma ve asgari işçilik uzlaşması,
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere işçi götüren şirketlere iş ve sosyal güvenlik mevzuatı karşısındaki sorumluluklarının yerine getirilmesi, risklerin yönetilmesi ve prim yükü,
 • Yatırım, yaş ve bölgesel teşvikler, getirilen yeniliklerle ilgili uygulama yöntemleri, teşviklerden yararlanma şartları, İş-Kur’a kayıtlı işsizlerin teşvikinde yapılacak uygulama, birden fazla teşvikten yararlanma şartları, şartlar yerine getirildiğinde prim oranının düşürülme yöntemi, ihaleli işlerde istihdam teşviklerinin durumu, alt işvereni olan işletmelerin istihdam teşviklerinde durumu, istihdam teşviki stratejileri,
 • İşyerlerinde iş müfettişi, sosyal güvenlik müfettişi/ denetmeni tarafından yapılacak denetim ve incelemelerde, işyeri kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması ve devam eden süreçte raporlardaki önerilerin yerine getirilmesi,
 • Prim ve idari para cezası borçları,
 • 6183 sayılı Kanun uygulamalarına karşı başvuru yolları,
 • Tecil ve taksitlendirme,
 • Uzlaşma,
 • İşverenlere karşı açılan rücu davaları,
 • İşverenler hakkında açılan icra takipleri, ödeme emirlerinin, haczin ve satışın iptali davaları, zamanaşımı, prim ve diğer alacaklarda Kurumun yaptırımları konusunda bilgilendirme,
 • İş ve sosyal güvenlik mevzuatında işverenlere yönelik çok sayıda yükümlülükler ve bu yükümlüklerin yerine getirilmemesi ya da geç getirilmesi durumunda da idari para cezası, gecikme cezası/ gecikme zammı, teşviklerden yararlanamama, fazla prim ödeme, prim borçlarından sorumluluk, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan ödemelerden sorumlu tutulma gibi ağır yaptırımlar karşısında izlenecek strateji, işyeri kayıtlarının tutulma usulleri, kayıt geçersizliği halleri, kayıtların ibraz süresi, itirazlar ve kanun yolları konularında danışmanlık ve hukuk hizmetleri verilmektedir.

SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BÜROMUZUN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR

 • Hizmet tespiti davaları,
 • İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sigortalıların hakları, geçici iş göremezlik uygulamaları ile tazminat hukuku karşısında haklar,
 • İş kazasının tespiti davaları, iş kazası sonucunda maaş bağlanma işlemleri,
 • İş kazası bildirimleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uygulamaları
 • Tarım bağkur sigortalılığı, muafiyet, tevkifat, borçlanmalar, hizmet satın alımı(ihya),
 • Sigortalıların statü çakışması-4/a,b,c hizmet çakışmaları,
 • Emekli ikramiyesi, itibari hizmet , fiili hizmet tespit davaları, vazife malullüğü,
 • Genel sağlık sigortası tescilleri ve bu sigortalılıktan doğan hakları ile borçları, doğan borçlara itiraz,
 • Her türlü borçlanma işlemleri konusunda başvuru yöntemi, kazanılan hizmetler ve bunların değerlendirilmesi,
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelere çalıştırılmak üzere götürülen işçilerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı karşısındaki hakları,
 • Yabancıların çalışma ve oturma izni süreçleri, sigortalılık …vs durumlarında yazılı ve sözlü olarak görüş bildirilmektedir.

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI YÖNÜNDEN BÜROMUZUN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR

 • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Karşısında Sağlık Hizmeti Sunucularının Danışmanlığı, İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumlarının; Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış Hastaneler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan Tıp Merkezleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden Tıp Merkezleri ve Dal Merkezlerinin, Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Özel Sağlık Kurumlarının; Diyaliz Merkezleri ile Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer Özelleşmiş Tedavi Merkezleri Tanı, Tetkik ve Görüntüleme Merkezleri ile Laboratuvarları, Optisyenlik Müesseseleri, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Tedarikçileri, Kaplıcalar ve Eczanelerin, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri ve SGK ile yapılmış olan sağlık hizmeti satın alım sözleşmeleri çerçevesindeki hak ve yükümlükleri konusunda yazılı veya sözlü görüş sunmaktayız, T.C.Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak denetimler öncesinde denetime hazırlık çalışmalarına yardımcı olmak konularında, çözüm ortaklarımız başmüfettişler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, uzman sağlık personeli, hekimler ve üniversitelerin öğretim görevlileri ile hizmet vermekteyiz.